BIS-ERP

Naš poslovni SW je baziran na najsavremenijim informatičkim tehnologijama, adaptibilan je, pouzdan i obezbeđen je stalni razvoj.

Naše dugogodišnje iskustvo na instalaciji, uvođenju i održavanju poslovnog softvera daju  garanciju da se naš poslovni softver koristi veoma efikasno  – ovim poslom se bavimo više od 30 god.

Server na Linux ili Winsows platformi, relaciona baza PROGRESS. Svi klijenti (radne stanice) koristite programe u punom grafičkom modu na nekoj od WINDOWS platformi (WINDOWS 98, WIN NT, W2000, W2003,  XP, VISTA, 7). Za određene upite (npr. stanje lagera na nekoj lokaciji, rezervacije, i sl.) raspoloživa je WEB aplikacija. Sigurnosne procedure su ugrađene na više nivoa – od nivoa pristupa sistemu, nivoa grupe korisnika, nivoa korisnika, i sve to sa mogućnošću posebne provere (otiska prsta na primer). Administracija sigurnosnih procedura, kopija podataka, promene korisnika, održavanje privilegija korisnika, itd je takodje korisnički integrisana u sistem.

Održavanje SW vršimo “daljinski” preko interneta, a na osnovu vašeg poziva i dozvole da se uključimo u sistem. Na taj način smanjujemo vreme odziva na minimum i obezbeđujemo da nema zastoja u eksploataciji sistema. Naravno, za neke hitne slučajeve kada neko mora da dođe, možemo garantovati odziv za manje 12 h u Beogradu i manje od 24 h na udaljenim punktovima.

INFORMACIONI PODSISTEMI – PROGRAMSKE CELINE:

Standardni poslovni SW

Sistemski nadzor

– Mogućnost definisanja Grupa referenata,
– Definisanje prava pristupa referenata  s neograničenim brojem nivoa privilegija, kako za obradu, tako i za izveštaje,
– Alati za praćenje aktivnosti referenata (fizičkog obima posla),
– Automatski Back up (uzimanje kopija),
– Automatski Update (ažuriranje programa s poslednjim verzijama).

Knjiga ulaznih računa, Knjiga izlaznih računa, Obračuni PDV

– Obračun PDV se može dobiti bilo kad u toku meseca, na osnovu prethodno unetih podataka u KPR/KIR. Takođe, na osnovu istih podataka se može vršiti automatsko kontiranje troškova, kupaca, dobavljača, avansa,  itd.
– Mogućnost generisanja virmana i izvoza virmana u e-banking (za sve poznate banke na teritoriji Srbije, Crne Gore i BiH).
– Svi potrebni pregledi iz KPR/KIR sa određenim filterima – za pojedine vrste dokumenata, za pojedine kupce – dobavljače, za Avanse, za odredjene org. jed, itd…
– Kompletan modul za obračun PDV je integrisan sa ostalim modulima materijalno – finansijskog poslovanja, tako da ovaj modul obezbeđuje pravilno funkcionisanje sistema i eliminiše mogućnost greške.

Finansijsko knjigovodstvo:

– knjiženje naloga i dnevnik knjiženja,

– kontni plan na 2 jezika, (i svi relevantni izveštaji iz fin. Knjig  na 2 jezika, + WEB)

– automatsko kontiranje iz svih ostalih podsistema: kontiranje plata, ulaza/izlaza robe, (iz veleprodaje, proizvodnje, maloprodaje), kontiranje avansa, troškova, blagajni, osnovnih sredstava, obračuna PDV-a, čekova građana, kartica, itd.
– razni izveštaji, sa mogućnošću selekcije, sortiranja, pretraživanja, filtera, sve analitike, sve sintetike, zatvaranje stavki (automatsko i pojedinačno), obračuni kamata, izvodi otvorenih stavki, devizno poslovanje i odgovarajući pregledi, bruto bilansi, bilans stanja i bilans uspeha (sistem je postavljen tako da se Bilans Stanja i Bilans Uspeha mogu uzimati u bilo kom trenutku),
– predlozi za kompenzacije,
– uvoz izvoda iz e-bankinga,
– finansijske/statističke analize  (raspoloživa i  WEB varijanta).

 

Operativne finansije

– blagajničko poslovanje (dnevnici blagajne), službena putovanja, putni nalozi, kontiranje i obrasci,
– kontrolni pregledi dugovanja i potraživanja,
– pregled dospeća ulaznih/izlaznih faktura sa štampanjem virmana, priprema za plaćanja, priprema šablona virmana, priprema virmana za e-banking za sve poznate e-banking programe,
– pregledi o prilivu/odlivu fin. sredstava i očekivani priliv/odliv sredstava,
– obračuni kamata,
– poseban meni za direktore  (stanje računa, cash flow, devizne i dinarske obaveze, analiza troškova).

Komercijalno poslovanje, nabavka i prodaja
(Ugovori – Ponude – Profakture – Porudžbine)

– praćenje svih relevantnih podataka vezanih za kupce ili dobavljače,
– praćenje ugovora, porudžbina prema dobavljačima,
– praćenje ugovora, situacija , profaktura i izrada faktura,
– izrada i štampa građevinske knjige (građevinske firme)
– kasa skonto – obrada odobrenja, (bruto i neto, odnosno sa i bez umanjenja PDV-a),
– pregledi prodaje po artiklima, po grupama artikala, po referentima prodaje, po kupcima, po tržištima,
– rang lista kupaca, prodatih roba, ostvarenih razlika u ceni, za jedan ili više magacina, za jednu ili više lokacija, dobavljača, grupa roba  itd.
– mogućnost definisanja cenovnika po rabatnim grupama,
– mogućnost definisanja cenovnika za određene kupce,
– mogućnost definisanja neograničenog broja cenovnika po datumu važnosti,
– mogućnost definisanja šablona ( za česte fakture – profakture),
– mogućnost definisanja rata za plaćanje.

Robno -materijalno knjigovodstvo Veleprodaja – Proizvodnja

– neograničeni broj magacina,
– registar roba sa nazivima na 2 jezika, 2  jedinice mere, neograničen broj dopunskih obeležja po kojima se može pratiti kretanje robe (ulaz-izlaz-zalihe), povezano s registrom paleta, carinskim tarifama (domaći i strani), drugim specifičnostima robe  (visina, težina, dužina) itd.
– vođenje zaliha u veleprodaji (po prosečnim nabavnim cenama, ili po prodajnim cenama),
– vođenje zaliha u proizvodnji (po prosečnim nabavnim cenama),
– automatsko vođenje KEPU po prodajnim cenama,
– diskontna prodaja,
– kompletna podrška za rad s bar kodovima, štampanje nalepnica,
– trenutno praćenje zaliha (pri unosu svake stavke ulaza/izlaza robe),
– interni prenosi, prenosi VP < — > MP, VP – Proizvodnja, otpisi, itd,
– devizna ulazna kalkulacija
– devizne i dinarske profakture, fakture, sa mogućnošću praćenja rezervacija
– manipulacija (prebacivanje profakture u fakture, ulaza u izlaz)
– popisi, generisanje popisa, višak/manjak, prenos popisa kao početno stanje,
– pregledi ulaza, izlaza robe, po magacinima (Objektima), interni prenosi, utrošci, kartice materijala: dinarske, bodovne, po prosečnim i stvarnim cenama, po grupi roba, po proizvodnim šiframa, itd,
– praćenje roba po roku trajanja, seriji/šarži, serijskom broju
– praćenje radnih naloga, utrošak po radnim nalozima,
– praćenje proizvodnje po fazama od lansiranja radnog naloga do isporuke kupcu, mogućnost automatskog generisanja trebovanja (na osnovu normativa),
– mogućnost unosa i pregleda promena sa udaljenih punktova (magacina, objekata itd.),
– prenos obrađenih dokumenata sa jedne lokacije u centralu, i  iz centrale  na lokaciju
– normativi (stalni normativi, normativi po akciji)
– praćenje ambalaže.

Komore – Regalno skladište

– Prijem sa Vage i smeštaj,
– Praćenje stanja po komorama – paletama – box paletama,
– uzorkovanje, otkupni list,
– izdavanje, skidanje sa pozicije, premeštaj,
– izveštavanje.

Maloprodaja

– neograničeni broj prodajnih objekata,
– neograničeni broj fiskalnih kasa,
– automatsko vođenje zaliha u maloprodaji po nabavnim i prodajnim cenama,
– automatsko vođenje KEPU – trgovačkih knjiga,
– kompletna podrška za rad sa bar kodovima (i 2D barcode) , štampanje nalepnica,
– pregledi prodaje,
– popisi, višak/manjak, prenos popisa kao početno stanje,
– pregledi ulaza, izlaza robe, po magacinima (Objektima), interni prenosi,
– kartice materijala: dinarske, bodovne, po prosečnim i stvarnim cenama, po grupi roba, po proizvodnim šiframa, itd,
– mogućnost “ON-LINE” praćenja kasa na udaljenim punktovima,
– statistički pregledi prodaje, obračunatog poreza, ukalkulisane i ostvarene razlike u ceni, prenos obrađenih podataka (stanje kupaca npr.) iz centrale na neku od lokacija,
– prodaja preko fiskalnih kasa  (podržani su protokoli za fiskalne štampače „Galeb“ i „Comtrade“),
– diskontna prodaja,
– trenutno praćenje zaliha (pri unosu svake stavke ulaza/izlaza robe),
– interni prenosi, prenosi VP <–> MP, otpisi, itd,
– popisi, višak/manjak, prenos popisa kao početno stanje,
– mogućnost unosa i pregleda promena sa udaljenih punktova (magacina, objekata itd),
– prenos obrađenih podataka (stanje kupaca npr.) iz centrale na neku od lokacija.

Servis / Rentiranje

– praćenje radnih naloga servisa,
– praćenje opreme kod komitenata (po utrošenim radnim satima, po kilometraži, po broju obradjenih komada itd),
– mogućnost automatskog fakturisanja servisnih radnih naloga,
– mogućnost automatskog fakturisanja iznajmljene opreme,
– praćenje utroška materijala za servisne radne naloge,
– veza sa finansijskim knjigovodstvom.

Obračun plata  i   kadrovska  evidencija

– detaljni podaci o svakom zaposlenom,
– različiti načini obračuna, koji se parametarski mogu menjati – bez izmene programa
– obračuni stimulacija / destimulacija na više nivoa (za celu firmu, za organizacionu  jedinicu, za grupu radnika, za jednog radnika), praćenje neograničenog broja kredita po svakom zaposlenom, automatsko izračunavanje minulog rada,
– izrada rekapitulacija i svih potrebnih obrazaca i izveštaja,
– godišnji kartoni, izrada M4 obrazaca, pojedinačni i zbirni PPP obrazac, mogućnost izvoza podataka za SIZ,
– automatska izrada – generisanje virmana za doprinose, poreze, isplate zarada, virmana za isplate kreditora i veza sa e-bankingom.

Osnovna sredstva

– evidencija osnovnih sredstava po inventarskim brojevima, organizacionim jedinicama,  vrstama osnovnih sredstava,
– obračun amortizacije po knjigovodstvenim i poreskim amortizacionim stopama,
– obračun revalorizacije,
– izrada popisnih lista osnovnih sredstava,
– kartica osnovnih sredstava,
– izrada specifikacija osnovnih sredstava po više kriterijuma,
– ostali pregledi i izveštaji,
– praćenje ekploatacije vozila, potrošnje goriva, servisiranje.

PRENOS I SINHRONIZACIJA PODATAKA

– alati za izvoz podataka s jedne lokacije na drugu, s automatskom sinhronizacijom baza podataka.

Svi navedeni moduli su raspoloživi za instalaciju odmah.

DOPUNSKI PROGRAMSKI PAKETI:

Akvizicija dolaska / odlaska i recepcija (kapija)
Dokumentacioni Centar
Telefonski saobraćaj
Business inteligence

About The Author