Ordi

Program za potpunu  podršku radu zdravstvenih ustanova – ordinacija, poliklinika, domova zdravlja, bolnica i sl. Obezbeđuje zakazivanje pregleda i drugih usluga kao i unos lekarskih nalaza i laboratorijskih rezultata . (E-karton).

Omogućuje potpuno praćenje izvršenja svih zadataka kako organizaciono (po vremenu, po odgovormom, po tipu i vrsti usluge), tako i finansijski. Prati i rezerviše resurse –  ordinacije, medicinsko osoblje, materijal…

Svi medicinski podaci pacijenta se trajno čuvaju u bazi podataka i uvek su dostupni lekaru.

Za zdravstvene ustanove koje imaju ispostave na više lokacija obezbedjena je on-line sinhronizacija svih unetih podataka u realnom vremenu čime se ujedno obezbedjuje i on-line backup podataka na distribuirane lokacije.

Program omogućuje određivanje različitih cenovnih politika prema dogovoru sa primaocima usluga – osiguravajućim kućama i/ili kompanijama koje organizovano finansiraju medicinske usluge pružene njihovim zaposlenima.

Unos laboratorijskih rezultata je automatizovan na dva načina: direktnim učitavanjem sa laboratorijskih uredjaja i učitavanjem podataka dobijenih od laboratorijskih ustanova.

Ugradjeni su svi potrebni Izveštaji  koju onogucavaju efikasno praćenje  pacijenata, rada zaposlenih, praćenje  sanitetskog materijala i lekova, praćenje zadataka,  statistiku, i sl.

About The Author